Αλουμίνιο Ακαθάριστο: Scrap aluminum prices | Aluminum | ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟ ΑΒΕΕ (Χαλκίδα)

ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟ ΑΒΕΕ
Χαλκίδα, Greece

ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟ ΑΒΕΕ

Aluminum

0.34 €/kg
Αλουμίνιο Ακαθάριστο

2022.11.24 16:45 (GMT+2)